fyzik

Zelený stupeň

 1. Na internete si pozriem aspoň 3 zaujímavé videá fyzikálnych pokusov a aspoň jeden z nich zrealizujem pred družinou. Pokusy sú iné, ako robíme bežne v škole.
 2. Poznám všetky jednotky SI, viem ich pomenovať a vysvetliť. Vytvoril som originálny prehľad jednotiek SI do klubovne aj s kreatívnymi prvkami.
 3. Dokážem zoradiť predpony veličín od najnižšej po najvyššiu (deka, hekto, koli, mega, giga, tera, peta, deci, centi, mili, mikro, nano, piko, femto), viem, akú majú hodnotu a ku každej nájdem jeden príklad zo sveta.
 4. Demonštrujem pred družinou vybraný fyzikálny zákon a vysvetlím ho (napr. gravitácia, trenie ...).
 5. Pozoroval som v prírode zaujímavý fyzikálny úkaz (napr. blesk, dúha, ozvena, povrchové napätie vody...) a urobil som o tom prezentáciu (powerpoint/referát) pre družinu alebo nástenku v klubovni.
 6. Tri mesiace som si čítal o fyzike časopis, čítal som si články na internete alebo som si prečítal knihu.
 7. Vyberiem si nejaký prístroj, čo máme doma (napr. smartfón, televízor, wi-fi), a pred družinou popíšem, ako funguje.

Červený stupeň

 1. Navštívil som SAV, výstavu alebo múzeum, ktoré sa venovalo fyzike alebo technike. Viem vysvetliť a odprezentovať jej podstatu aj menej znalému človeku.
 2. Ovládam naspamäť grécku abecedu a viem ju aj používať, ak treba. Viem, prečo sa začala používať a poznám jej stručnú históriu.
 3. Viem naspamäť všetky tri Newtonove zákony aj so vzorcami. Na jeden z nich som pred družinou zahral krátku scénku alebo pantomímu.
 4. Vysvetlím rozdiel medzi striedavým prúdom a jednosmerným prúdom. Zhotovím jednoduchý nákres ako funguje batéria a elektrický zvonček.
 5. Vybral som si zložitejší prístroj, ktorý som si najprv naplánoval, zistil som si potrebné súčiastky, zostrojil som ho, vyskúšal, zhodnotil a popísal jeho limity. Viem povedať, ako by sa dali vylepšiť. (Napr. Teslova cievka, motor, elektrický obvod,...)
 6. Naplánujem si a zrealizujem aspoň 2 laboratórne práce, kde využijem niekoľko spôsobov meraní (napr. odmeriam dĺžku predmetu palcom, pravítkom a šublerou - posuvným meradlom).
 7. Poznám stručnú históriu aspoň 10 nositeľov Nobelovej ceny za fyziku, z nich jeden ja nositeľom Nobelovej ceny v poslednom roku. Spravil som si svoj osobný zoznam TOP 5 osobností fyziky.
 8. Spolužiakovi alebo kamarátovi pomôžem s doučovaním s fyziky minimálne v rozsahu 3 hodín.