organizator

Zelený stupeň

 1. Min. po dobu 2 mesiacov som na družinových akciách organizoval hry, na každom podujatí aspoň jednu hru.
 2. Vediem si databázu hier (zapisujem si  hry, ktoré som už hral, nové hry...).
 3. Pripravil som a viedol jednu celodennú hru s väčším počtom hráčov (medzidružinová alebo oddielová). K hre som si pripravil aj libreto a pútavo ho prezentoval hráčom.
 4. Vymyslel som legendu aspoň k trom hrám a pútavo som ich predstavil hráčom.
 5. Naučil som skautov pravidlá aspoň troch kolektívnych športov a zahrali sme si ich.
 6. Pomáhal som pri príprave a organizácii dlhodobejšej alebo mimoriadne náročnej hry.

Červený stupeň

 1. Spoluorganizoval som dlhodobejšiu etapovú hru. 
 2. Viedol  som aspoň jednu hru z každej z nasledovných oblastí: nočnú hru, mestskú hru, bojovku, hru na rozvoj zmyslov, vedomostnú aktivitu, výtvarnú aktivitu, športovú hru, ekohru a dumku.
 3. V každej zo šiestich oblastí skautských stupňov som vymyslel aspoň jednu aktivitu. 
 4. Pre oddiel som pripravil zoznam dobrých kníh, materiálov, či webstránok, z ktorých sa dajú čerpať nápady a námety na hry, aj s krátkou recenziou.
 5. Mám databázu aspoň 50 hier pre oddiel a družinu, vrátane mojich vlastných hier.
 6. Vymyslel som si tri vlastné aktivitové karty. Uviedol som ich v oddiele a potom som požiadal ostatných o hodnotenie. Ich pripomienky som zapracoval do môjho nápadu a aktivity som pridal do databázy hier na www.scouting.sk
 7. Pred náročnejšími hrami som premyslel možné riziká a informoval hráčov, aké zásady bezpečnosti treba dodržiavať.