zoolog

Zelený stupeň

 1. Na schôdzke, resp. výlete som družine vysvetlil, čo je zoológia, čo skúma, aké odbory zah?ňa, aká je práca zoológa a podobne. 
 2. Pripravil som plagát (výstavku) o aspoň piatich vzácnych druhoch živočíchov žijúcich na Slovensku a prezentoval som ho oddielu (výskyt, ohrozenie a spôsob ochrany). 
 3. Počas troch mesiacov som si na každú schôdzku či iné väčšie stretnutie pripravil zaujímavosti z oblasti zoológie. 
 4. Zhotovil som 10 vlastných kresieb a 15 fotografií rôznych druhov živočíchov a vystavil som ich v klubovni. 
 5. Urobil som si zoznam dostupnej literatúry zaoberajúcej sa zoológiou. Niektoré z týchto kníh som aj prečítal.  
 6. Urobil som si zbierku pier, kostí, ulít, odliatkov stôp, škrupiniek vajec rôznych vtákov, vlastných kresieb alebo fotografií voľne žijúcich živočíchov. S pomocou literatúry som identifikoval, ktorým druhom patria. 

Červený stupeň

 1. Začal som sa špecializovať na určitú oblasť zoológie, ktorá ma zaujíma, napr. entomológia, ichtyológia, herpetológia, teriológia. Zmapoval som, aké rôzne zdroje informácií pre túto oblasť existujú. Zaujímavé informácie, výstrižky a podobne som si zaznamenal. 
 2. Vybral som si niektorý vzácny alebo ohrozený živočíšny druh u nás na Slovensku. Preskúmal som podrobnosti o jeho spôsobe života, prostredí a možnostiach jeho záchrany alebo rozmnoženia. Určitým spôsobom som sa zapojil do jeho ochrany: info plagátiky, oboznamovanie okolia.... 
 3. Pre družinu som pripravil pozorovanie aspoň piatich rôznych druhov živočíchov. Pri tom som jednotlivé živočíchy popísal a priblížil ich význam v ekosystéme. Ak je to možné, použil som rôzne pomôcky ako mikroskop, lupa, ďalekohľad. 
 4. V priebehu roka som pre družinu alebo oddiel zorganizoval stretnutie s odborníkom, ktorý sa rozumie zoológii, príp. s horárom. Spoločne sme vysvetlili potrebu ochrany niektorých ekosystémov a biotopov, rôzne stupne ochrany a čo sa v nich smie a nesmie. 
 5. Počas výletov som sa pokúsil určiť čo najviac živočíchov, ktoré sme videli. 
 6. Dlhšiu dobu som pozoroval niektorého živočícha, napr. dážďovku, hniezdiaceho bociana a pod. O jeho živote som si viedol záznamy a svoje pozorovania som zaujímavou formou prezentoval v družine. 
 7. Zorganizoval som viedopárty pre zbor či oddiel so slovenskými či zahraničnými filmami o živote zvierat, napr. dokumentárne filmy.