priatelstvo

Zelený stupeň

 1. Minimálne pol roka si dopisujem alebo mailujem s niektorým zahraničným skautom (aspoň raz mesačne). 
 2. Pred družinou/oddielom som prezentoval niektorú cudziu krajinu (fotografie, zákl. informácie, zaujímavosti) a ukázal som rozdiely v živote v danej a našej krajine. 
 3. Splním jednu z nasledovných úloh:  
  a) aspoň 6 mesiacov si vediem zápisník alebo album o niektorej cudzej krajine, nalepujem si tam informácie týkajúce sa skautingu, krajiny, kultúry, športu a zvykov.  
  b) V klubovni vystavím min. 20 vlastných fotografií alebo premietnem 20 diákov ilustrujúcich a popisujúcich skauting, život, ľudí, zvyky a scenérie inej krajiny.  
 4. Splním dva body z nasledujúcich:  
  a) absolvujem min. 7-dňový tábor alebo výpravu so skautmi z inej krajiny. Aktívne sa spolupodieľam na vytvorení kroniky o tejto akcii, kde zhrniem svoje dojmy a čo som sa dozvedel od zahraničných skautov;  
  b) pohostím doma zahraničných skautov;  
  c) spravím niečo pre cudzincov žijúcich alebo navštevujúcich Slovensko, aby sa tu cítili ako doma;  
  d) nahrám na kazetu táborové pesničky zahraničných skautov a aspoň 2 z nich prepíšem, preložím a rozdám v oddiele;  
  e) od zahraničných skautov získam a v oddiele zorganizujem dve nové hry či aktivitu.  
 5. Pred zahraničnými skautmi som prezentoval Slovensko a skauting u nás (história, zvyky, remeslá, typické hry, zaujímavosti, jedlá ...). 
 6. Pomohol som pripraviť a zorganizovať oslavy Dňa sesterstva alebo Sv. Juraja.

Pozn.: Táto odborka má iba zelený stupeň. Vychádza z medzinárodnej odborky Svetové priateľstvo.