obcan

Zelený stupeň

 1. Zúčastnil som sa nejakej prospešnej akcie pre svoju obec a jej okolie (skrášľovanie, čistenie potokov, pomoc starým ľuďom, kultúrne oživenie...). 
 2. Našiel som príklady demokratických a totalitných krajín a družine som ukázal rozdiely v ich systémoch. 
 3. Zistil som, aký je podľa ústavy rozdiel medzi prezidentom, vládou, parlamentom, súdmi a prokuratúrou. Zistil som mená ich súčasných hlavných predstaviteľov. 
 4. V TV alebo rádiu som sledoval aspoň dve politické diskusie. Zhrnul som hlavné argumenty politických súperov. 
 5. Pripravil som návrh 'družinových zákonov', ktoré popísali spôsob rozhodovania v družine a pravidlá vzájomného správania sa. 
 6. Pre oddiel alebo družinu som pripravil vtipnú volebnú kampaň. Bolo z nej jasné, koho možno v daných voľbách voliť, kto a odkedy môže voliť a ako prebieha volebný akt. 
 7. Prečítal som si aspoň 3 rôzne denníky a našiel v nich rôzne pohľady na jeden problém. 
 8. Vyhľadal som informácie o skautoch inej národnosti na Slovensku (maďarských, rómskych, rusínskych) a predstavil som ich fungovanie družine. Pokúsil som sa s nimi skontaktovať, príp. niečo spolu zažiť.

Červený stupeň

 1. Zorganizoval som nejakú prospešnú akciu pre svoju obec a jej okolie. 
 2. Na konkrétnych príkladoch som ukázal rozdiely medzi bulvárnymi a serióznymi masmédiami. 
 3. Zistil som hlavné zhody a rozdiely v politickom systéme Slovenska a dvoch vybraných krajín (napr. Veľkej Británie, USA a pod.). 
 4. Zorganizoval som v oddiele simulované voľby, na ktorých účastníci pochopili rozdiel medzi väčšinovým a pomerným volebným systémom. 
 5. Zistil som, ako sa liberáli, konzervatívci, soc. demokrati (socialisti), zelení, komunisti a nacionalisti vyjadrujú k rôznym témam: k výške daní, k súkromnému a štátnemu vlastníctvu, k ochrane prírody, k podpore tradičnej rodiny a tradícií ako takých, k podpore homosexuálov, feministiek a iných menšinových skupín, k vzťahu k iným národnostiam, národom a krajinám a pod. 
 6. Z novín som povystrihoval stručný prehľad toho, čím sa zaoberajú nasledovné medzinárodné inštitúcie: EÚ, Rada Európy, NATO, OECD, OSN. 
 7. Predstavil som družine film alebo knihu ukazujúcu utrpenie Židov, Rómov či iných ľudí počas 2. svetovej vojny. Diskutovali sme, ako sa správali a ako by sa mali správať Slováci a ostatné národy v tom čase. 
 8. Predstavil som družine film alebo knihu o zločinoch predstaviteľov komunizmu (Lenina, Stalina, Mao-Ce-Tunga, Pol-Pota alebo ďalších) a v diskusii sme hľadali dôsledky komunistického systému. 

Poznámky pre vodcov

 • Skauti by si pri plnení tejto odborky mali osvojiť postoj zdravého demokratického občianstva. Mali by získať základný prehľad o fungovaní demokratického štátu, právach a povinnostiach občanov. Práva sú definované v listine ľudských práv, ktorá je súčasťou i Ústavy SR. 
 • Medzi základné nepísané občianske povinnosti patrí dodržiavanie zákonov a platenie daní, ale i sledovanie verejného života, zodpovedné volenie a verejné angažovanie sa (napr. vo svojej lokálnej komunite). 
 • Odborka by mala priviesť k spoznávaniu a pochopeniu hlavných politických prúdov (pravica, ľavica, extrémisti), ku kritickému vnímaniu správ z masmédií, ale aj k zamysleniu sa nad historickou skúsenosťou s totalitnými režimami (nacizmus, komunizmus). 
 • Odborka podporuje i mierovú a tolerantnú spoluprácu medzi národnosťami žijúcimi na Slovensku. Oddiel by mal poskytnúť taký program alebo kontakty, ktoré to umožnia.