corona prieskumnicistrankaČinnosť skautských oddielov 91. zboru bude podľa pravidiel stanovených Náčelníctvom Slovenského skautingu a Úradom verejného zdravotníctva SR.
Semafor pre činnosť 91. zboru PRIESKUMNÍCI:

  • Nariaďujem povinnú dezinfekciu rúk pri vstupe do klubovne, nosenie rúšok v klubovni, nepodávanie rúk, zakazuje sa Gilwellský kruh (treba vymyslieť vhodnejšiu alternatívu).
  • Veliteľ a radca stretnutia je povinný viesť evidenciu zúčastnených členov.
  • Je povinná dezinfekcia vnútorných priestorov po skončení akcie.
  • V klubovni sa zdržiavajte čo najmenej.
  • Nebuďte hluční pred klubovňou!
  • V klubovni je zakázaná konzumácia jedál.
  • V prípade podozrenia na ochorenie covid 19, je veliteľ a radca povinný účastníka nevpustiť na akciu a okamžite informovať zborového vodcu.
    Ak dôjde k nepriaznivej zdravotnej situácii, zborový vodca pozastaví pravidelné a nepravidelné aktivity zboru.

Semafor pre činnosť Slovenského skautingu: https://www.skauting.sk/ustredie/8398/nove-preventivne-pravidla-pre-skautske-stretnutia/

Martin Homola, vodca 91. zboru PRIESKUMNÍCI